ماهی مارلین در گونه های مختلفی وجود دارند. این تفاوت باعث تفاوت هایی در وزن و طول عمر آن نیز می شود. به صورتی که ماهی ها مرد در این گونه 18 سال و زن ها 27 سال عمر می کنند. این تفاوت ها اما تاثیری در ویژگی گوشت ماهی مارلین ندارد.

بیشترین وزنی که ماهی مارلین تا به حال صید شده است 818 کیلوگرم بوده است. این ماهی دارای سرعت خارقالعاده ای نیز هست. این ماهی می تواند با سرعت 110 کیلومتر بر ساعت حرکت کند. این ماهی شباهت های زیادی هم با نیزه ماهی دارد.

این ماهی می تواند پرش های فوق العاده هم داشته باشد که به عنوان ماهی پرنده نیز معروف شده است. طی مطالعات فقط کوسه می تواند دشمن این ماهی شناخته شده است. خود این ماهی یک ماهی مهاجم است.

 

ویژگی گوشت ماهی مارلین

ویژگی گوشت ماهی مارلین کاملا شبیه به دیگر ماهی های تن است. ماهی مارلین دارای گوشت سفید و سیاه است. شباهت هایی بین گوشت ماهی مارلین و گوشت گوساله نیز وجود دارد.

این ماهی بیشتر برای کنسرو استفاده می شود اما بسته بندی این ماهی نیز در بازار هست. قسمت سیاه گوشت این ماهی کمی طعم تلخی دارد. اگر انواه ماهی تن را به صورت تازه خریداری کردید بهتر است که بگویید که این قسمت را جدا کنید.

 

بدن این ماهیان دراز و کم و بیش از دو پهلو فشرده‌است. آرواره بالا درازتر شده است و به صورت یک نیزه دراز درآمده است که مقطع عرضی گرد دارد. دهان قابل بیرون زدن نیست و دندان‌های ظریف و سوهان مانند در هر دو آرواره وجود دارد. منفذ آبششی وسیع و غشاهای آبششی به هم ملحق شده‌اند، اما از ناحیه گلو آزاد هستند. هیچ خاری بر روی کمان‌های آبششی وجود ندارد و رشته‌های آبششی شبکه مانند هستند. دو باله پشتی دارند که نزدیک یکدیگر قرار گرفته‌اند، باله پشتی اول بسیار بزرگ‌تر از باله دوم است. دو باله مخرجی نیز دارند، باله مخرجی دوم از باله اول کوچک‌تر است و از اندازه و شکل به باله پشتی دوم شباهت دارد.

این ماهی در آب‌های خلیج فارس کم و به ندرت صید می‌شود. اغلب در بندر چابهار توسط گروه صیادان به روش قلاب گیری و تور پیاله ای صید می شود

 

نیزه‌ماهی گوشت لذیدی دارد و مزه‌اش نزدیک به ماهی هوور است. گوشت این ماهی بخاطر وجود آستاگزانتین ارزش غذایی بالایی دارد.